Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2021-09-09

Data modyfikacji: 2021-09-09


Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej oraz dzierżawa sprzętu wraz z najmem pomieszczeń Pracowni Histopatologii

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej oraz dzierżawa sprzętu wraz z najmem pomieszczeń Pracowni HistopatologiiWarunki Udziału

W postępowaniu konkursowym może wziąć udział podmiot, który spełnia następujące warunki:
1. Jest podmiotem lub osobą wymienioną w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r
o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295).
2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności jest zarejestrowany we właściwym rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, posiada nadany numer NIP i REGON.
3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w szczególności do wykonywania pełnego zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych objętych przedmiotem konkursu.
4. Nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.
5. Nie zalega w płaceniu podatków.
6. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729) oraz będzie utrzymywać wskazaną w nim minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Nie będzie prowadzić na terenie Udzielającego zamówienia działalności konkurencyjnej wobec działalności Udzielającego zmówienia określonej Aktem Założycielskim.
8. Udostępni na żądanie Udzielającego zamówienia informacje dotyczące przedmiotu umowy oraz zapewnienia Udzielającemu zamówienia możliwości przeprowadzenia kontroli przez upoważnionych przez siebie audytorów oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

1) Wadium

• Oferent wniesie wadium w wysokości 7 065,53 zł (siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) na rachunek bankowy: 21 1050 1041 1000 0022 1245 4744 (ING Bank Śląski SA) z dopiskiem „oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej oraz dzierżawa sprzętu wraz z najmem pomieszczeń Pracowni Histopatologii” do dnia 24.09.2021r. do godz. 10:00.
• Wadium zostanie zwrócone Oferentom, którzy konkurs przegrali.
• Wadium ulega przepadkowi w razie nie przystąpienia do zawarcia umowy Oferenta, który wygrał konkurs.Procedura

Konkurs
Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy:
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285)


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 0000-00-00 godzina: 15:00:00

Strona:
ipzp.pl,
szpital-inflancka.pl
oraz
SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA
im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
00-189 WARSZAWA, ul. INFLANCKA 6


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2021-09-24 godzina: 10:00:00

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA
im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
00-189 WARSZAWA, ul. INFLANCKA 6


Załączniki