Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2013-06-10

Data modyfikacji: 2013-08-05


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA BANKU KRWI DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO „INFLANCKA” IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ „ZAKURZONEJ”

1. Przedmiotem konkursu jest:

a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej wykonywanych całodobowo, zgodnie z:
- zasadami i warunkami wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz zgodnie z zasadami i warunkami wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 ze zmianami),
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435 ze zmianami)
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zmianami)
- szczegółowy zakres świadczeń, terminy i metody wykonywania oraz szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem konkursu, określają załączniki do niniejszych SWKO.
b) prowadzenie całodobowo Banku Krwi z oznaczaniem grup krwi w układzie AB0 i czynnika Rh, wykonywaniem prób krzyżowych i wydawaniem krwi i preparatów krwiopochodnych w postaci gotowej do przetoczenia, zgodnie z:
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5 z późn. zm.)
- wytycznymi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
- przyjętymi przez Szpital Standardowymi Procedurami związanymi z gospodarką krwią.
- zasady prowadzenia Banku krwi określa Załącznik nr 3
- odnośnymi przepisami i wymogami kontraktowymi Narodowego Funduszu Zdrowia, jego ewentualnych następców prawnych i/lub innych płatników, z którymi Szpital związany byłby kontraktami na udzielanie publicznych świadczeń zdrowotnych.
CPV

nie dotyczy


Warunki Udziału

zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia


Procedura

Konkurs ofert zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2013-06-10 godzina: 00:00:00

W formie plików pdf - w załaczeniu do niniejszego ogłoszenia
W sekretariacie Dyrektora Szpitala
po zgłoszeniu żądania mailem: sekretariat@inflancka.pl


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2013-06-24 godzina: 10:00:00

Sekretariat Szpitala: 24 czerwca 2013 godz. 10.00


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2013-06-24 godzina: 10:30:00

Otwarcie ofert


Załączniki

- rozstrzygnięcie konkursu.pdf
rozstrzygnięcie konkursu ofert

- Inf.pdf
informacja o ponownym wyborze