Dane zamawiającego:

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

ul. Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice
województwo Śląskie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@szpital4.gliwice.pl
tel: 32 330-83-00
fax: 32 330-84-01


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2018-03-22

Data modyfikacji: 2018-05-16


KO 1/LEK/2018 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
1) anestezjologii
2) anestezjologii i intensywnej terapii
3) pediatrii
w formie:
a) pracy na oddziale
d) dyżurów stacjonarnych
na oddziałach: Anestezjologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatrycznym

2. Przez pracę na oddziale rozumie się dostępność przyjmującego zamówienie od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym 7:00 – 15:00.

3. Przez dyżury stacjonarne rozumie się dostępność przyjmującego zamówienie od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od 15:00 – 7:00 oraz w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.

4. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia określonego w umowie. Ostateczne warunki udzielania świadczeń zostaną ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi oferentami w toku porównywania złożonych ofert.Warunki Udziału

1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy złożą ofertę w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie, w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym wraz z niniejszymi WKO.

2. Oferent przystępując do konkursu oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym, tzn. ukończył studia wyższe na kierunku lekarskim, posiada dyplom specjalizacji co najmniej I-go stopnia w zakresie świadczeń zdrowotnych, na jakie składa ofertę oraz posiada aktualne prawo wykonywania zawodu.


Procedura

1. Komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierować się będzie stażem pracy oraz kwalifikacjami oferenta, jego dyspozycyjnością, a także zapotrzebowaniem na daną usługę oraz jej ceną. Za najkorzystniejszą uznaje ofertę spełniającą warunki opisane w Regulaminie oraz Warunkach Konkursu Ofert.

2. W toku porównywania złożonych ofert, Komisja konkursowa wzywa wybranych oferentów w celu przeprowadzenia negocjacji co do ustalenia stawki za świadczone usługi oraz okresu na jaki zostanie zawarta umowa. Punktem wyjścia do negocjacji jest złożona pisemna oferta oraz kryteria określone w pkt VII.1 WKO.

3. W razie nieuzgodnienia warunków realizacji świadczenia, udzielający zamówienia nie będzie miał obowiązku zawrzeć umowy z oferentem. Negocjacje odbywać się będą w siedzibie udzielającego zamówienia, w terminie uzgodnionym z oferentem.


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest pani Mirosława Jeziorska, tel. 32 330 83 53. Oferty w formie elektronicznej lub papierowej można uzyskać po kontakcie z panią Pauliną Pogoda-Cisło tel. 32 330 83 04, Sekcja Zamówień Publicznych i Umów, adres e-mail: przetargi@szpital4.gliwice.pl.


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (budynek nr 4, pokój nr 1), Gliwice ul. Zygmunta Starego 20 nie później niż do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 9:00.
2. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data i godzina doręczenia oferty udzielającemu zamówienie.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez udzielającego zamówienia po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Komisja konkursowa otworzy koperty z ofertami w dniu 28 marca 2018 r., godz. 9:30 w Dziale Kadr (budynek nr 2), Gliwice ul. Zygmunta Starego 20.
5. Otwarcie ofert jest jawne.


Załączniki