Nysa: Dostawa pieczywa do Szpitala w Nysie i Szpitala w Paczkowie
Numer ogłoszenia: 15823 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. 77 4087830, faks 77 4333038.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieczywa do Szpitala w Nysie i Szpitala w Paczkowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa do Szpitala w Nysie i Szpitala w Paczkowie, zgodnie z wykazem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 oraz wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w załączniku Nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części: Część nr 1 - dostawa pieczywa do Szpitala w Nysie Część nr 2 - dostawa pieczywa do Szpitala w Paczkowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część nr 1 - dostawa pieczywa do Szpitala w Nysie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Część nr 2 - dostawa pieczywa do Szpitala w Paczkowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę