Dane zamawiającego:

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Adres:

ul. Al. Solidarności 67
03-401 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@szpitalpraski.pl
tel: 22 5551222
fax:


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2020-12-17

Data modyfikacji: 2020-12-17


Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku starej portierni z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży wyrobów medycznych, ortopedycznych i innych w tym w ramach zawartej przez podmiot składający ofertę umowy z NFZ o powierzchni 14,48 m ²

Przedmiotem najmu jest powierzchnia użytkowa 14,48 m ², stanowiąca część nieruchomości położonej przy Al. Solidarności 67 w Warszawie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o numerach 32/2, 32/3 oraz 32/4 z obrębu 4-15-04, o łącznej powierzchni 24.929 m2, stanowiącej własność m.st. Warszawy, oddanej do nieodpłatnego korzystania na rzecz Szpitala na okres 10 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży wyrobów medycznych, ortopedycznych i innych, w tym w ramach zawartego przez podmiot składający ofertę umowy z NFZ

Powierzchnia znajduje się w budynku starej portierni Szpitala Praskiego.

Powierzchnia przedmiotu umowy:
Ogółem: 14,48 m ²
dostępne media: woda, centralne ogrzewanie , energia elektryczna
Warunki Udziału

1.W lokalu prowadzony będzie punkt sprzedaży wyrobów medycznych, ortopedycznych i innych, w tym w ramach zawartego przez podmiot składający ofertę umowy z NFZ. Zamawiający dopuszcza dodatkowo sprzedaż innych wyrobów niż określonych w zdaniu poprzedzającym z wyłączeniem artykułów spożywczych pod warunkiem zagwarantowania asortymentu medycznego, ortopedycznego.
2.Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może oddawać przedmiotu najmu osobie trzeciej oraz go podnajmować. W razie naruszenia powyższego obowiązku, Wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.
3.Biorąc pod uwagę potrzeby pacjentów Szpitala od najemcy wymagane jest - w dniu składania oferty – posiadanie ważnej umowy z NFZ co najmniej w zakresie „zaopatrzenia w wyroby medyczne”.
Oferenci przystępujący do konkursu obowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 4 633,06 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote i 06/100).


Procedura

Konkurs ofert


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2020-12-31 godzina: 10:15:00

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 28 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej na zewnątrz w następujący sposób:

„Prowadzenie punktu sprzedaży wyrobów medycznych, ortopedycznych i innych, w tym w ramach zawartego przez podmiot składający ofertę umowy z NFZ. Nie otwierać przed 28 grudnia 2020 r. do godz. 10.15” oraz opatrzyć nazwą i adresem oferenta

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Jako termin złożenia przyjmuje się wyłącznie datę i godzinę przekazania oferty pracownikowi Sekretariatu Szpitala odnotowaną przez niego na kopercie oraz na protokole złożenia ofert.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 10.15 w Sekretariacie Szpitala


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2020-12-31 godzina: 10:15:00

3. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 28 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej na zewnątrz w następujący sposób:

„Prowadzenie punktu sprzedaży wyrobów medycznych, ortopedycznych i innych, w tym w ramach zawartego przez podmiot składający ofertę umowy z NFZ. Nie otwierać przed 28 grudnia 2020 r. do godz. 10.15” oraz opatrzyć nazwą i adresem oferenta

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Jako termin złożenia przyjmuje się wyłącznie datę i godzinę przekazania oferty pracownikowi Sekretariatu Szpitala odnotowaną przez niego na kopercie oraz na protokole złożenia ofert.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 10.15 w Sekretariacie Szpitala


Załączniki