Dane zamawiającego:

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

ul. Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice
województwo Śląskie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@szpital4.gliwice.pl
tel: 32 330-83-00
fax: 32 330-84-01


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2019-08-08

Data modyfikacji: 2019-08-08


Postępowanie konkursowe o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii, obejmujących wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej - Nr sprawy: KO 5/LEK/2019

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2190, z późn. zm.) ogłasza przeprowadzenie postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii, obejmujących wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza, obejmujących wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej - w Pracowni Tomografii Komputerowej, zlokalizowanej przy ul. T. Kościuszki 49 w Gliwicach.
2. Konkurs skierowany jest do lekarzy spełniających wymagania określone w „Warunkach konkursu ofert” (WKO).
3. Z przyjmującymi zamówienie, wybranym po przeprowadzeniu niniejszego konkursu zostanie zawarta umowa na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia: Kancelaria Ogólna (budynek nr 4 – Administracja, pokój nr 001) Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.,
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20, nie później niż do dnia 08 sierpnia 2019 r. do godziny 09:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta (nazwa i adres) i opisanej w następujący sposób: Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice
„Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych: KO 5/LEK/2019.
Nie otwierać przed dniem 08.08.2019 r., godz. 09:30.”
5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Mirosława Jeziorska - Dyrektor ds. Kadrowo-Płacowych, tel. 32 33-08-353/376.
6. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach
Sp. z o.o.:
- www.szpital4.gliwice.pl, zakładka „Oferty pracy”,
- www.przetargi.ipzp.pl/szw-gliwice, zakładka „Ogłoszenie”,
- w siedzibie Szpitala: tablica ogłoszeń w budynku głównym - parter, po lewej stronie (od wejścia do budynku głównego Szpitala).
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 sierpnia 2019 r. o godz. 09.30 w Dziale Kadr (budynek nr 2) Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice.
8. Materiały dotyczące konkursu ofert udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sekcji Zamówień Publicznych i Umów (pokój 1, budynek nr 2) Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, w godz. od 8.00 do 14.00 oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.: www.szpital4.gliwice.pl, zakładka „Oferty pracy”, a także na stronie: www.przetargi.ipzp.pl/szw-gliwice, zakładka „Ogłoszenie”.
9. Zapytania dotyczące konkursu ofert można przesyłać na adres poczty elektronicznej:
kadry@szpital4.gliwice.pl.
10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone bez zbędnej zwłoki na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w budynku głównym - parter, po lewej stronie (od wejścia do budynku głównego Szpitala oraz na stronie internetowej: www.szpital4.gliwice.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na stronie: www.przetargi.ipzp.pl/szw-gliwice, zakładka „Ogłoszenie”.
11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Warunki Udziału

Konkurs skierowany jest do lekarzy spełniających wymagania określone w „Warunkach konkursu ofert” (WKO).
Z przyjmującymi zamówienie, wybranym po przeprowadzeniu niniejszego konkursu zostanie zawarta umowa na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Procedura

art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2190, z późn. zm.) - postępowanie konkursowe o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii, obejmujących wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

Regulamin Konkursu do wglądu w Dziale Kadr (budynek nr 2) Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice.


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2019-08-28 godzina: 09:00:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta (nazwa i adres) i opisanej w następujący sposób: Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice
„Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych: KO 5/LEK/2019.
Nie otwierać przed dniem 08.08.2019 r., godz. 09:30.”