Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2015-07-02

Data modyfikacji: 2018-09-28


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NR K1/2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej oraz dzierżawa sprzętu wraz z najmem pomieszczeń Pracowni Histopatologii (outsourcing)

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych przez okres 36 miesięcy na rzecz Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej oraz dzierżawa sprzętu wraz z najmem pomieszczeń Pracowni Histopatologii (outsourcing)CPV

nie dotyczy


Warunki Udziału

1. Przejęcia pracowników Pracowni Histopatologii Udzielającego zamówienia na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy i zawarcia właściwych umów cywilnoprawnych (o nie gorszych warunkach) z osobami dotychczas współpracującymi z Udzielającym Zamówienia w zakresie badań histopatologicznych, na tej samej podstawie.
2. Najmu pomieszczeń od Udzielającego zamówienia, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania na podstawie odrębnej umowy, zgodnie z § 3 ust 6 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata - wzór umowy najmu stanowi Załącznik nr 6
- powierzchnia użytkowa wynajmowanych pomieszczeń wynosi łącznie: 77,9 m² , plan pomieszczeń pracowni stanowi Załącznik nr 11 do SWKO;
3. Dzierżawy sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Pracowni Histopatologii Udzielającego zamówienia na czas trwania umowy zgodnie z § 3 ust 6 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata , wykaz podstawowego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do dzierżawy określa Załącznik nr 10, wzór umowy dzierżawy stanowi Załącznik nr 7.
4. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za archiwizację badanego materiału oraz pełnej dokumentacji dotyczącej tego materiału zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010, nr 252, poz. 1697 z późn. zm.). A także przejęcie i sprawowanie nadzoru nad dotychczasowym Archiwum Pracowni.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rozszerzenia panelu badań w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia nowych badań na rzecz Udzielającego zamówienia. Cena badań nowowprowadzonych do katalogu świadczeń wykonywanych, będzie każdorazowo negocjowana przez strony umowy. *

*z zastrzeżeniem, iż cena ofertowa nie może być wyższa niż średnia z cen oferowanych przez trzy laboratoria sieciowe
Wymagania do spełnienia:
1. Jest podmiotem lub osobą wymienioną w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)
2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności jest zarejestrowany we właściwym rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, posiada nadany numer NIP i REGON.
3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w szczególności do wykonywania pełnego zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych objętych przedmiotem konkursu.
4. Nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.
5. Nie zalega w płaceniu podatków.
6. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) oraz będzie utrzymywać wskazaną w nim minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Nie będzie prowadzić na terenie Udzielającego zamówienia działalności konkurencyjnej wobec działalności Udzielającego zmówienia określonej Aktem Założycielskim.
8. Udostępni na żądanie Udzielającego zamówienia informacje dotyczące przedmiotu umowy oraz zapewnienia Udzielającemu zamówienia możliwości przeprowadzenia kontroli przez upoważnionych przez siebie audytorów oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.


Procedura

konkurs


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2015-07-16 godzina: 10:00:00

ekowalczyk@inflancka.pl
aglocki@inflancka.pl


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2015-07-16 godzina: 10:00:00

Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej
00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6
Sekretariat


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2015-07-16 godzina: 10:15:00

Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej
00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6
Pokój 155


Nagrody

nie dotyczy


Załączniki