Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2019-11-08

Data składania wniosków: 2019-12-03

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 620493-N-2019 , 540243784-N-2019 , 540246590-N-2019,540254897-N-2019

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.szpital-inflancka.pl

Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia (w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania oraz przeprowadzenia szkoleń) w ciągu 35 tygodni od podpisania umowy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Rozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”, spr. nr P/16/IT2/2019

Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”.

1) wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu wraz z koncepcją realizacji e-usług zostały opisane w załączniku 1 A – a w tym:
Udostępnienie e-usług z zakresu zdrowia poprzez m.in. uzyskanie porady medycznej, umożliwienie odebrania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz zawiadomienia o urodzeniu dziecka przez lekarza POZ oraz pacjenta drogą elektroniczną za pośrednictwem e-usługi pn. e-wypis oraz e-zgłoszenie, e-porada, e-wywiad.

2) rozbudowywany o funkcjonalności, będące przedmiotem zamówienia System musi umożliwiać dostęp do danych i systemów już wdrożonych i eksploatowanych przez Zamawiającego tj. AMMS firmy Asseco Poland oraz WMS firmy Gabos Software sp. z o.o.
W przypadku braku możliwości integracji Systemu o funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 1A, z całością lub częścią (poszczególne moduły systemów) posiadanych przez Zamawiającego systemów HIS, ERP, e-Usług, Zamawiający dopuszcza równoważnie także takie rozwiązanie, że Wykonawca zrealizuje dostawę i wdrożenie systemu (zastąpi posiadany system w zakresie oprogramowania HIS, ERP, oraz posiadanych e-usług) zawierającego wymagane funkcjonalności, lub jego części z zastrzeżeniem, że wdrożenie nowego systemu nie zakłóci pracy Zamawiającego oraz zapewni funkcjonalność eksploatowanego już systemu jak i rozbudowy o usługi będące przedmiotem zamówienia. W przypadku dostawy/wymiany systemu jego funkcjonalności zostały określone w Załączniku 1B. Wykonawca w przypadku dostawy/wymiany systemu zobligowany jest do integracji z obecnie posiadanym systemem RIS/PACS. Wykonawca również będzie zobligowany do integracji z: systemami KTG, Mammograf, aparaty RTG, ultrasonografy, oraz inne urządzenia wskazane podczas wdrożenia, wraz z umożliwieniem dostępu do danych obrazowych dla lekarza z poziomu przeglądarki WWW. Sposób oraz koszt integracji z obecnie posiadanymi systemami leży po stronie Wykonawcy.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

Zgodnie z SIWZ


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Wojciech Górnik – 600 378 799 - sprawy merytoryczne
Pani Anna Górska – tel. 22 69 73 107- sprawy proceduralne


Wadium

Nie wymagane


Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy ul. Inflanckiej 6, 00-189 Warszawa do dnia, 03.12.2019 r. do godziny 10.00


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zgodnie z SIWZ


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki

- Informacja o wniesieniu odwołania.pdf
Informacja o wniesieniu odwołania do Prezesa KIO