Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2014-10-14

Data składania wniosków: 2014-10-22

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 341006 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: 7 dni

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


P/33/KOMP2/2014 na dostawę komputerów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów typu All in One, na zasadach określonych niniejszą SIWZ.
Szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do uruchomienia bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Miejsce dostawy: Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ, Warszawa, ul .Inflancka 6. Zamawiający nie gwarantuje każdorazowo dojazdu do Szpitala ani wjazdu na jego teren. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
Wykonawca w pełni odpowiada za zgodność i terminowość wykonania dostawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszego przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi lub osobie trzeciej bez
zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do: udzielenia minimum 12 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
związku z realizacją zawartej umowy, stanowiącą tajemnicę służbową Zamawiającego, zapłaty kosztów szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z niewłaściwym
wykonaniem czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub zaniechaniem wykonania tych czynności. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada aktualną polisę, która przez czas związania umowy zabezpieczy roszczenia w przypadku szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecimPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

SIWZ wersja papierowa w siedzibie Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP Z O Z ul. Inflancka 6 , 00 -189 Warszawa, dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 15:00; email : sekretariat@nflancka.pl


CPV

30.21.33.00-8


Warunki udziału w postępowaniu

Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi
dotyczące dostawy sprzętu komputerowego tożsamego rodzajowo z niniejszym zamówieniem Dowodami są: - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w przypadku dostaw - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. a) zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru załącznik nr 3 do oferty)
formularz oferty (według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ); zestawienie wymagań technicznych - warunki graniczne i pożądane - (według wzoru załącznik nr 2 do SIWZ) kopie stron katalogów,
prospektów zaoferowanego sprzętu potwierdzające właściwości oraz ich szczegółową specyfikację deklaracje zgodności oraz wymagane prawem dopuszczenia i pozwolenia jeżeli stosowne przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, certyfikaty CE ew. pełnomocnictwo lub upoważnienie do
podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. w celu potwierdzenia opisanego
przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada aktualną polisę, która przez czas związania umowy zabezpieczy roszczenia w przypadku szkód
wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Ewa Kowalczyk 22-6973-607


Wadium

Nie dotyczy


Miejsce i termin składania ofert

w siedzibie Zamawiającego do godz. 09:00 dnia 22.10.2014r.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

100% cena


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki