Dane zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Bohaterów Warszawy 34
48-300 Nysa
województwo Opolskie
Kontakt:

e-mail: zp@zoznysa.pl
tel: (77) 408 78 39
fax: (77) 433 30 38Data publikacji: 2021-06-01

Data składania wniosków: 2021-06-09

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00070111/01

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Wykonanie kompleksowych usług prania, dezynfekcji i reperacji bielizny szpitalnej wraz z transportem dla ZOZ w Nysie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych usług pralnia, dezynfekcji i reperacji bielizny szpitalnej wraz z transportem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
Przewidywana wielkość roczna usługi pralniczej wynosi:
- dla Szpitala w Nysie - 112.000kg
- dla Szpitala w Paczkowie - 18.000kgPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej:
www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa


CPV

98.31.00.00-9


Warunki udziału w postępowaniu

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w w/w zakresie jeżeli zgodnie z art. 113 ustawy Pzp Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w w/w zakresie, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie usługi pralnicze ( realizowane w pralni, w której będą wykonywane usługi pralnicze dla ZOZ w Nysie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi pralnicze zostały wykonane lub są wykonywane, oraz dowody / minimum 2, każdy z innego szpitala/, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
2) dysponuje środkiem transportu przystosowanym do przewozu bielizny szpitalnej, narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia
3) posiada aktualną opinię sanitarną, dopuszczającą samochód do przewozu prania szpitalnego, wydaną przez uprawomocnioną placówkę kontroli sanitaro-epidemiologicznej z roku 2020 lub 2021r.
4) posiada aktualną opinię sanitarną, dopuszczającą pralnię do świadczenia usług pralniczych dla placówek służby zdrowia, posiadającą barierę higieniczną między strefą czystą i brudną, wydaną przez uprawomocnioną placówkę kontroli sanitaro-epidemiologicznej
5) posiada Certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający wdrożony system zapewnienia zarządzania jakością lub inne równoważne potwierdzenie – tj. stosowny certyfikat, zaświadczenie lub inny dokument niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
1.1. Do oferty Wykonawca dołącza:
1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, Wykonawca przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione
i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
2) w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
1.2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1. składa każdy z wykonawców.
1.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t. j. Dz.U. 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, których mowa w art. 108 ust. 1 oraz oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) wykazu wykonanych i wykonywanych w szpitalach kompleksowych usług pralniczych, realizowanych w pralni w której będą wykonywane usługi pralnicze dla ZOZ w Nysie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz dowody / minimum 2 – każdy z innego szpitala/, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6;
5) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i środków transportu ( środki transportu muszą być przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia - załącznik nr 7;
6) aktualną opinię sanitarną, dopuszczającą samochód do przewozu prania szpitalnego, wydaną przez uprawomocnioną placówkę kontroli sanitaro-epidemiologicznej z roku 2020 lub 2021r.
7) aktualną opinię sanitarną, dopuszczającą pralnię do świadczenia usług pralniczych dla placówek służby zdrowia, posiadającą barierę higieniczną między strefą czystą i brudną, wydaną przez uprawomocnioną placówkę kontroli sanitaro-epidemiologicznej
8) Certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający wdrożony system zapewnienia zarządzania jakością lub inne równoważne potwierdzenie – tj. stosowny certyfikat, zaświadczenie lub inny dokument niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą (załącznik nr 1 i 2 do SWZ) następującego przedmiotowego środka dowodowego:
1. Aktualne badania mikrobiologiczne z wybranego asortymentu bielizny szpitalnej ( np. pościel, bielizna operacyjna, fasonowa), wydane przez właściwe miejscowo organa kontroli sanitarno-epidemiologicznej
2. Aktualne badania mikrobiologiczne środków transportu wydane przez właściwe miejscowo organa kontroli sanitarno-epidemiologicznej
3. Aktualne badania mikrobiologiczne celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji w procesie prania z roku 2020 lub 2021.
4. Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu środków piorąco-dezynfekcyjnych do prania wodnego na terenie RP lub Unii Europejskiej
5. Pozytywną opinię instytutu Matki i Dziecka lub innej równoważnej instytucji dla środków piorąco-dezynfekcyjnych używanych do prania bielizny dziecięcej
6. Deklarację CE – dla środków piorąco-dezynfekcyjnych
7. Karty charakterystyki środków piorąco-dezynfekcyjnych
W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Polski badania powinny być przeprowadzone przez uprawniony do tego podmiot, stosownie do kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.


Kontakt

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
•sprawy merytoryczne – Anna Kołodziej – pielęgniarka epidemiologiczna tel.77 40 87 843
•formalno-prawne – Aleksandra Bobak tel. 77 40 87 839, e-mail: bobak@zoznysa.pl


Miejsce i termin składania ofert

1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 09.06.2021r. do godz. 09:00.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 60%
Termin płatności - 40%


Załączniki