Dane zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Bohaterów Warszawy 34
48-300 Nysa
województwo Opolskie
Kontakt:

e-mail: zp@zoznysa.pl
tel: (77) 408 78 39
fax: (77) 433 30 38Data publikacji: 2021-06-16

Data składania wniosków: 2021-06-25

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00084195/01

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa.pl

Termin wykonania zamówienia: 12 MIESIĘCY

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z wykazem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części:
Część nr 1 – Respirator – producent Acutronik
Część nr 2 – Respirator – producent Covidien
Część nr 3 – Respirator transportowy – producent Paramedica
Część nr 4 – Respirator – producent eVent medical
Część nr 5 - Respirator - producent Weinmann
Część nr 6 – Aparat do dializ– producent Gambro
Część nr 7 – Aparat do znieczulenia – producent Spacelabs Medical
Część nr 8 – Aparat do znieczulenia – producent GE
Część nr 9 – Aparat do znieczulenia – producent Datex
Część nr 10 – Monitor rzutu serca – producent AB MED
Część nr 11 – Inkubator – producent Atom
Część nr 12 – Inkubator – producent GE
Część nr 13 – Urządzenie do badania słuchu- producent Otikon
Część nr 14 – Stanowisko resuscytacji - producent Atom
Część nr 15– Diatermia chirurgiczna – producent Emed
Część nr 16 – Diatermia chirurgiczna – producent Valleylab
Część nr 17 – Diatermia chirurgiczna – producent Erbe
Część nr 18 – Audiometr – producent Siemens
Część nr 19 – Audiometr – producent Oticon
Część nr 20 – Mikroskop okulistyczny– producent Holler-Wedel
Część nr 21 – Laser okulistyczny – producent Carl Zeiss
Część nr 22 - Autorefraktometr – producent Unikos
Część nr 23 – Tomograf okulistyczny- producent Optopol
Część nr 24 - Autokeratorefraktometr – producent Grand Seiko
Część nr 25 - Sterylizatory – producent Getinga
Część nr 26 - Echokardiograf – producent Philips
Część nr 27 – Mikroskop – producent Carl Zeiss
Część nr 28 – Mikroskop – producent PZO W-a
Część nr 29 - Mikroskop – producent Olympus
Część nr 30 – Analizator drobnoustrojów – producent Siemens
Część nr 31 – Aparat do posiewu krwi – producent Biomerieux
Część nr 32 – Sterylizator plazmowy - producent Johnson&Johnson
Część nr 33 – Respirator SLE 2000
Część nr 34 – Skaner – producent Cartstrem
Część nr 35 – Aparat EEG – producent Elmiko
Część nr 36 – Aparat - producent Digi Track
Część nr 37 – Komora laminarna - producent Alpina
Część nr 38 – Kolumna laparoskopowa Aesculap
Część nr 39 – Kolumna laparoskopowa Aesculap
Część nr 40 – Defibrylatory firmy Mindraj
Część nr 41 – Defibrylatory firmy Zoll
Część nr 42 – Defibrylatory firmy Physiocontrol
Część nr 43 – System nadzoru Itam - System
Część nr 44 – Stanowisko do resuscytacji noworodka firmy GE
Część nr 45 – Aparat firmy Dreger
Część nr 46 – Aparat firmy GE
Część nr 47 – Aparat firmy Moeller-wedel
Część nr 48 – Aparat firmy Wolf
Część nr 49 – Respirator producent Covidien
Część nr 50 - Telemetria – producent Rimkus
Część nr 51 - Tonometr – producent ERT
Część nr 52 – Biometr - producent NIDEK
Część nr 53 – Morcelator – producent Nouvag
Część nr 54 - Neuromonitor – producent Medtronic
Część nr 55 – Wirówka laboratoryjna – producent MPW
Część nr 56 - Wirówka laboratoryjna – producent Desaga
Część nr 57 – Aparat do rozpoznawania osocza
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)Specyfikacja

Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa.pl


Warunki udziału w postępowaniu

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w w/w zakresie jeżeli zgodnie z art. 113 ustawy Pzp Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w w/w zakresie jeżeli zgodnie z art. 116 ustawy Pzp Wykonawca udowodni, że:
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę przeglądu danego sprzętu medycznego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz dowody / minimum 2 /, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• dysponuje osobą/osobami do realizacji zamówienia wraz z dowodami na temat ich kwalifikacji zawodowych potwierdzających, że posiadają uprawnienia do wykonywania przeglądów danego typu urządzeń, potwierdzające odbyte szkolenia, uzyskane certyfikaty lub autoryzacje dla odpowiednich typów urządzeń, posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne SEP E, D z pomiarami dla pracowników, którzy będą wykonywać usługę.

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
1.1. Do oferty Wykonawca dołącza:
1)w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 Wykonawca przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione
i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
2)w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
1.2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.
1.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1. składa każdy z wykonawców.
1.4.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.5.W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
1)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t. j. Dz.U. 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
2)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ,5 ustawy Pzp,
3)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4)wykazu wykonanych i wykonywanych usług przeglądu sprzętu medycznego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz dowody / minimum 2 /, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
5)wykazu osób do realizacji zamówienia wraz z dowodami na temat ich kwalifikacji zawodowych potwierdzające, że posiadają uprawnienia do wykonywania przeglądów danego typu urządzeń, potwierdzające odbyte szkolenia, uzyskane certyfikaty lub autoryzacje dla odpowiednich typów urządzeń, posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne SEP E, D z pomiarami dla pracowników, którzy będą wykonywać usługę.


Kontakt

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
• sprawy merytoryczne - Ryszard Ligorowski – Kierownik Działu Technicznego – tel./77/ 40 87 810
• formalno-prawne – Aleksandra Bobak tel. 77 40 87 839, e-mail: bobak@zoznysa.pl


Miejsce i termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2021 r. do godz. 09:00UWAGA
Przedłużono termin składania ofert do dnia 25.06.2021 do godz. 09:00


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Cena 60%
2. Termin płatności 40%Załączniki