Dane zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Bohaterów Warszawy 34
48-300 Nysa
województwo Opolskie
Kontakt:

e-mail: zp@zoznysa.pl
tel: (77) 408 78 39
fax: (77) 433 30 38Data publikacji: 2021-06-02

Data składania wniosków: 2021-06-11

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00058167/01

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Dostawa koncentratów czyszczących, preparatów do mycia, dezynfekcji i nabłyszczania, chemii gospodarczej oraz wózków na czystą i brudną bieliznę.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratów czyszczących, preparatów do maszynowego mycia i nabłyszczania naczyń, preparatów do ręcznego mycia naczyń wraz z dozownikiem oraz preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń kuchennych, chemii gospodarczej, mopów, stelaży, ściereczek, mydeł oraz pojemników na mydło, ręczników papierowych do rąk składanych w ZZ oraz pojemników na ręczniki, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy, mat podłogowych, padów maszynowych, stelaży na worki, środka do dezynfekcji oraz wózków na czystą i brudną bieliznę, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym oraz wymaganymi parametrami wymienionymi w załączniku nr 2 do SWZ.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)


Specyfikacja

Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony:
www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nys


CPV

33631600-8
33761000-2
33763000-6
33711900-6
34928480-6
34911100-7
39800000-0


Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w w/w zakresie jeżeli zgodnie z art. 113 ustawy Pzp Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
1.1.Do oferty Wykonawca dołącza:
1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, Wykonawca przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione
i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
2) w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
1.2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1. składa każdy z wykonawców.
1.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t. j. Dz.U. 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą (załącznik nr 1 i 2 do SWZ) następującego przedmiotowego środka dowodowego:
1/ Karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych – dotyczy części nr 1 poz. 1–9; części nr 2 poz. 1–9; część nr 3 poz. 1-9, 11, 13, 14, 15, 16; część nr 5 poz. 1-3; część nr 11 poz. 1,
2/ Karty techniczne produktów – dotyczy części nr 3 poz. 10 i 12; części nr 4 poz. 1–17; część nr 5 poz. 4-5; część nr 6 poz. 1-2; część nr 7 poz. 1-2; część nr 8; część nr 9 poz. 1-4; część nr 10 poz. 1-4; część nr 12,
3/ Pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka wydaną dla oferowanego wyrobu do części 5 poz. 3
4/ Dokumentację systemu dozowania do części nr 1 (kartę systemu dozowania wystawioną przez producenta oraz zdjęcie kompletnego zmontowanego systemu dozowania),
5/ Materiały informacyjne, np. prospekty, foldery, katalogi, wydane przez producenta oferowanych wyrobów, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.Kontakt

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
•sprawy merytoryczne – Stanisława Zawadzka – przełożona pielęgniarek tel.77 40 87 842
•formalno-prawne – Anna Karczmarzyk tel. 77 40 87 816, e-mail: karczmarzyk@zoznysa.pl


Wadium

nie dotyczy


Miejsce i termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2021r. do godz. 09:00.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena - 60%
termin płatności - 35%
termin dostawy - 5%


Załączniki