Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2017-12-08

Data składania wniosków: 2018-02-05

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2017/S236-490248

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2018 r.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi usług online zzakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „inflancka”.

1. Przedmiotem zamówienia jest: wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienieprzyjaznych pacjentowi usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”
2. Szczegółowy opis urządzeń i systemów, zawierający wymagania techniczne i funkcjonalne, został wskazanyw Załączniku nr 1, 1a oraz 1b do SIWZPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Dostępna poniżej.


CPV

72000000
30200000
80500000


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-189 Warszawa,
ul. Inflancka 6, Anna Górska - tel. 22 69 73 107.


Wadium

Zgodnie z SIWZ


Miejsce i termin składania ofert

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-189 Warszawa,
ul. Inflancka 6. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 10:00 do dnia 5 lutego 2018 r.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - waga 60%
Łączna liczba dodatkowych funkcjonalności wskazanych w ofercie i potwierdzonych w toku przeprowadzonej prezentacji Systemu - waga 30%
Serwis gwarancyjny (Oprogramowanie) - 10%


Termin związania ofertą

60 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki

- Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 10.01.2018 r.

- eZdrowie.rar
Załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 10.01.2018. Z uwagi na ograniczenie wielkości załączanych plików na platformie IPZP załącznik został spakowany w programie WinRar i podzielony na 8 części.

- eZdrowie.rar
Załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 10.01.2018. Z uwagi na ograniczenie wielkości załączanych plików na platformie IPZP załącznik został spakowany w programie WinRar i podzielony na 8 części.

- eZdrowie.rar
Załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 10.01.2018. Z uwagi na ograniczenie wielkości załączanych plików na platformie IPZP załącznik został spakowany w programie WinRar i podzielony na 8 części.

- eZdrowie.rar
Załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 10.01.2018. Z uwagi na ograniczenie wielkości załączanych plików na platformie IPZP załącznik został spakowany w programie WinRar i podzielony na 8 części.

- eZdrowie.rar
Załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 10.01.2018. Z uwagi na ograniczenie wielkości załączanych plików na platformie IPZP załącznik został spakowany w programie WinRar i podzielony na 8 części.

- eZdrowie.rar
Załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 10.01.2018. Z uwagi na ograniczenie wielkości załączanych plików na platformie IPZP załącznik został spakowany w programie WinRar i podzielony na 8 części.

- eZdrowie.rar
Załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 10.01.2018. Z uwagi na ograniczenie wielkości załączanych plików na platformie IPZP załącznik został spakowany w programie WinRar i podzielony na 8 części.

- eZdrowie.rar
Załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ z dnia 10.01.2018. Z uwagi na ograniczenie wielkości załączanych plików na platformie IPZP załącznik został spakowany w programie WinRar i podzielony na 8 części.

- 2018-OJS008-014356-pl.pdf
Sprostowanie opublikowane w Dz. U UE

- sprostowanie z dnia 19.pdf
Sprostowanie SIWZ z dnia 19-01-2018

- Załacznik 1b do SIWZ - wykaz sprzętu po sprostowaniu (1).docx
Załącznik nr 1b do Siwz - wykaz sprzętu po sprostowaniu z dnia 19-01-2018 r.

- 2018-OJS015-031318-pl.pdf
Sprostowanie opublikowane w Dz. U UE