Zalogowny: Wersja demonstracyjna       Ostatnie logowanie: 2019.06.24


Data publikacji (RRRR-MM-DD)*

Data składania ofert (RRRR-MM-DD)*

Data zakończenia publikowania (RRRR-MM-DD)*

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych

Rodzaj przetargu

Adres strony internetowej
na której udostępniony jest SIWZ

Przedmiot przetargu*

Opis przedmiotu zamówienia*

PKWIU

CPV

Termin wykonania zamówienia

Informacja o możliwości składania ofert częściowychInformacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Specyfikacja

Podstawa prawna*

Kontakt

Warunki udziału w postępowaniu

Miejsce i termin składania ofert

Wadium

Termin związania ofertą

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Otwarcie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Dodaj załącznik


(*) elementy wymagane