Dane zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Wojska Polskiego 32/34
95-015 Głowno
województwo Łódzkie
Kontakt:

e-mail: szpital-glowno@tlen.pl
tel: (42) 710 72 30
fax: (42) 710 72 30


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2009-05-05

Data modyfikacji: 2009-05-28


świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej populacji dla około 30 000 pacjentów

świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej populacji dla około 30 000 pacjentówWarunki Udziału

1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty):
1) są podmiotami wymienionymi w art. 35 ust. l ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, póz. 408 z późn. zm.),
2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, posiadają nadany numer REGON i NIP,
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie zalegają w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne,
5) nie zalegają w płaceniu podatków i opłat,
6) jeśli oferentem jest osoba fizyczna – w odniesieniu do tej osoby, jeśli spółka jawna - w odniesieniu do wspólników, jeśli spółka partnerska - w odniesieniu do partnerów lub członków zarządu, jeśli spółka komandytowa lub komandytowo akcyjna - w odniesieniu do których komplementariuszy jeśli osoba prawna - w odniesieniu do urzędujących członków organu zarządzającego: nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
7) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia laboratoriów diagnostyki laboratoryjnej na terenie szpitali nie krótsze niż 2 lata,
8) posiadają niezbędną wiedzę potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia,
9) akceptują zasady dotyczące sposobu udzielania świadczeń, określone w roz. II


Procedura

KONKURS OFERT


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2009-05-05 godzina: 09:00:00

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Głownie
ul. Wojska Polskiego 32/34
Budynek Adm-Tech pok. nr 2


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2009-05-20 godzina: 10:00:00

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Głownie
ul. Wojska Polskiego 32/34
SEKRETARIAT


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2009-05-20 godzina: 10:00:00

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Głownie
ul. Wojska Polskiego 32/34
SEKRETARIAT


Załączniki