Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2012-09-07

Data modyfikacji: 2012-09-19


Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Świadczenia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej (część 1) oraz badań immunochemicznych (część 2) na rzecz Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA przy ul. Inflanckiej 6 w Warszawie, w ilości szacunkowej w „Ofercie cenowej” - załącznik nr 4 i 5 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu – postępowanie
nr P/32/U.LABOR/2012

CPV

CPV 71900000-7


Warunki Udziału

1) Realizowanie przez Niepubliczny lub Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczeń będących przedmiotem konkursu na podstawie postanowień oraz w ramach zadań określonych w statucie tego zakładu.
2) Posiadanie dokumentów potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji w zakresie, w jakim przystępują do konkursu oraz wpisanie do odpowiednich rejestrów.
3) warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania nr P/32/U.LABOR/2012 jest spełnienie szczegółowych wymagań określonych w załączniku nr 7 do Szczegółowych Warunków Konkursu


Procedura

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2012-09-14 godzina: 15:00:00

Strona internetowa tj. www.inflancka.pl lub siedziba Zamawiającego,
ul. Inflancka 6 Warszawa, 00-189
dział administracji
pokój 155
w dni powszednie, w godzinach 8:00-15:00


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2012-09-14 godzina: 10:00:00

Oferty należy składać do dnia 14.09.2012 r. do godz. 10.00
(wyłącznie w dni powszednie) w sekretariacie Dyrektora Szpitala
przy ul. Inflanckiej 6 w Warszawie


Załączniki