Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-10-02

Data składania wniosków: 2018-10-17

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 630979-N-2018

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: ww.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Tak


Remont dachu Budynku B Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” , P/20/REMONT/2018

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu Budynku „B” Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” (zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ, Warszawa, ul. Inflancka 6. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia oraz na wbudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy licząc od podpisania przez obie strony umowy końcowego protokołu odbioru (bez zastrzeżeń). Okres gwarancji jest przedmiotem oceny ofert. 4. Zrealizowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania prawa budowlanego. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, systemów, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, iż podano je jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych tj. o parametrach technicznych, jakościowych i cechach użytkowych i funkcjonalnych co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) w stosunku do opisywanych lub stanowiących ich dokładne odpowiedniki oraz przy zachowaniu wymaganych w SIWZ norm i aprobat. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. 6. Ponadto, zgodnie z art. 30 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty/usługi/dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być stosowane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, aktualnego na dzień wbudowania oraz posiadające dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

CPV: 45215140-0


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Górska - tel. 22 69-73-107


Wadium

Nie wymagane


Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 1000 do dnia 17 października 2018 r.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 60%
Okres gwarancji 40%


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki

- 1.pdf

- 2.pdf
Zał. do opisu -Rzut dachu 1

- 2.pdf
Zał. do opisu -Rzut dachu 2

- 2.pdf
Zał. do opisu -Przekrój A-A

- 2.pdf
Zał. do opisu -Przekrój B-B

- 2.pdf
Zał. do opisu -Przekrój C-C

- 2.pdf

- 2.pdf
Zał. do opisu -Deklaracja zgodności

- 3.pdf
Zał. do opisu -Przewodnik techniczny

- 3.pdf
Zał. do opisu -Przewodnik techniczny cd

- 3.pdf
Zał. do opisu -Kieszonkowy podręcznik instalacyjny

- 3.pdf
Zał. do opisu -Rzut dachu 3

- 3.pdf
Zał. do opisu -Deklaracja własności użytkowych