Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-09-27

Data składania wniosków: 2018-10-05

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 622837-N-2018 z dnia 27-09-2018

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: do 12 listopada 2018 r.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Dostawa cyfrowego detektora rentgenowskiego dla dorosłych, spr. nr P/19/DETEKTOR/2018

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego detektora rentgenowskiego dla dorosłych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia, instalację w miejscu użytkowania, szkolenia personelu obsługującego urządzenia.
3. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 2018 r (nie dopuszcza się aparatów powystawowych, DEMO), sprzęt musi być zakupiony w oficjalnym kanale dystrybucji.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

33111300-4


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Górska – tel. (22) 69 73 107


Wadium

Nie wymagane


Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 12:00 do dnia 5 października 2018 r.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 60 %
Parametry jakościowe - 40%


Termin związania ofertą

30 dni


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki