Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2017-07-31

Data składania wniosków: 2017-08-16

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 558080

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Termin wykonania zamówienia: 2017-10-30

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Remont pomieszczeń IIIp. Budynku A Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” w systemie zaprojektuj i wybuduj – etap II

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń IIIp. Budynku A Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” w systemie zaprojektuj i wybuduj (zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami)


CPV

45215140-0


Warunki udziału w postępowaniu

Jak w SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy


Kontakt

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-189 Warszawa,
ul. Inflancka 6
tel. (22) 69 73 110


Wadium

nie dotyczy


Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 10:00 do dnia 16 sierpnia 2017 r.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jak w SIWZ


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

nie dotyczy


Załączniki