Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-11-09

Data składania wniosków: 2018-11-19

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 646576-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Dostawa żywności na potrzeby kuchni głównej szpitala P/23/ŻYWNOŚĆ/2018

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności na potrzeby kuchni głównej szpitala w podziale na 10 części, na zasadach określonych niniejszą SIWZ. Szczegółowy opis i wymagania dla poszczególnych części zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę żywności na potrzeby kuchni głównej w podziale na następujące części :
Część 1 – Warzywa i owoce świeże
Część 2 – Warzywa obrane
Część 3 – Artykuły nabiałowe
Część 4 – Jaja kurze spożywcze świeże
Część 5 – Warzywa i owoce mrożone
Część 6 - Ryby mrożone
Część 7 – Artykuły suche i sypkie
Część 8 – Wędliny, drób i mięso
Część 9 – Pieczywo
Część 10 – Produkty garmażeryjne mrożonePodstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

15800000-6


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Urszula Ostaszkiewicz - tel. 22 69-73-106


Wadium

Nie dotyczy


Miejsce i termin składania ofert

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ
ul.Inflancka 6, 00-189 Warszawa.
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 10:00 do dnia 19.11.2018 r.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena -100%


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki