Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-10-22

Data składania wniosków: 2018-10-30

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Rodzaj przetargu: zapytanie ofertowe

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Tak


Dostawa odzieży roboczej dla pracowników szpitala ZO/04/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży medycznej dla pracowników szpitala (lekarzy, pielęgniarek, położnych, salowych, i in.). Szczegółowy wykaz materiałów zawiera formularz cenowy (załącznik nr 2 do oferty).Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

18100000-0


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z zapytaniem ofertowym


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Urszula Ostaszkiewicz tel. 22 697-31-06


Wadium

Nie dotyczy


Miejsce i termin składania ofert

Wykonawca składa ofertę w siedzibie Szpitala INFLANCKA w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 6, w sekretariacie (parter) lub przesyła na adres mailowy: zp@inflancka.pl w terminie do 30.10.2018 r. do godziny 10.00.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena 100%


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki