Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-09-13

Data składania wniosków: 2018-10-01

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 616447-N-2018

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: Zamawiający określa na okres do 12 listopada 2018 r. licząc od dnia podpisania umowy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Tak


Remont dachu Budynku B Szpitala Specjalistycznego

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu Budynku „B” Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” (zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

45261910-6


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ.


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Górska - tel. 22 69-73-107


Wadium

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 12:00 do dnia 1-10 -2018


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%


Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty składania ofert.


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki

- 1.pdf
Zał. do opisu -Rzut dachu 1

- 1.pdf
Zał. do opisu -Rzut dachu 2

- 1.pdf
Zał. do opisu -Rzut dachu 3

- 1.pdf
Zał. do opisu -Przekrój A-A

- 1.pdf
Zał. do opisu - Przekrój B-B

- 1.pdf
Zał. do opisu - Przekrój C-C

- 1.pdf
Zał. do opisu - Przekrój C1-C1

- 2.pdf
Zał. do opisu - Dokumenty dotyczące membramy Firestone. Przewodnik Techniczny cz. 1

- 2.pdf
Zał. do opisu - Dokumenty dotyczące membramy Firestone. Przewodnik Techniczny cz. 2

- 2.pdf
Zał. do opisu - Dokumenty dotyczące membramy Firestone. Kieszonkowy podręcznik instalacyjny

- 2.pdf
Zał. do opisu - Dokumenty dotyczące membramy Firestone. Deklaracja własności użytkowych

- 2.pdf
Zał. do opisu - Dokumenty dotyczące membramy Firestone. Deklaracja zgodności