Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-09-27

Data składania wniosków: 2018-10-11

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 622717-N-2018 z dnia 2018-09-27

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Dostawa Materiałów z Fizeliny P/16/FIZELINA/2018 - sprostowanie

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów z fizeliny:
Część 1 – obłożenia niesterylne ;
Część 2 – obłożenia sterylne ;
Część 3 – pieluchomajtki i podkłady;
Część 4 – zestawy z fizeliny, serwety;Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

33140000-3 – materiały medyczne.


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy


Kontakt

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Urszula Ostaszkiewicz – tel. (22) 69 73 106


Wadium

Nie dotyczy


Miejsce i termin składania ofert

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-189 Warszawa,
ul. Inflancka 6- sekretariat


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena - 100%


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

nie dotyczy


Załączniki