Dane zamawiającego:

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Adres:

ul. Al. Solidarności 67
03-401 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@szpitalpraski.pl
tel: 22 5551222
fax:



Data publikacji: 2017-12-04

Data składania wniosków: 2018-01-12

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2017/S 232-483444

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: http://przetargi.ipzp.pl/praski/

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.



Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579 – z późn. zm.).


Specyfikacja

do pobrania poniżej


CPV

24110000-8 gazy przemysłowe
24111500-0 gazy medyczne
24111800-3 azot ciekły
24111900-4 tlen


Warunki udziału w postępowaniu

Określone w SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy


Kontakt

zamowienia@szpitalpraski.pl


Wadium

Określone w SIWZ


Miejsce i termin składania ofert

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie,
Al. Solidarności 67, budynek D pokój nr D/03 – Sekretariat Zarządu
do dnia 17.01.2018r. do godz. 11:00


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Określone w SIWZ


Termin związania ofertą

60 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

nie dotyczy


Załączniki

- zał_1_do_SIWZ_formularz+JEDZ.docx
Wersja edytowalna niewiążąca

- zał_2_do_SIWZ- Formularz_asortymentowo-cenowy (1).xlsx
Zamawiający przekazuje poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz asortymentowo cenowy. Dokonane zmiany: Część 4, poz. 1-4, kolumna „X” oraz „Y” – wstawiony znak X Część 1-9, ostatnia kolumna każdej cześć- słowo „netto” zmieniono na słowo „brutto” Wersja edytowalna zamieszczona na stronie jest jedynie wersja pomocnicza, niewiążąca.

- Ogłoszenie o zmianie 2.pdf
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium. Obowiązujące terminy: 1. Składania ofert i wpłaty wadium: 17.01.2018 godzina 11:00 2. Otwarcia ofert: 17.01.2018 godzina 11:30 3. Termin związania ofertą (60 dni): 17.03.2018