Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-09-13

Data składania wniosków: 2018-09-21

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 616958-N-2018

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2018

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa P/12/AUDYT/2018

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa wraz
z aktualizacją dokumentów organizacyjnych w ramach projektu „e-Zdrowie "INFLANCKA" - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym "INFLANCKA"
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

• 79212000-3 - Usługi audytu;
• 72810000-1 - Usługi audytu komputerowego;
• 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego
• 48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów;
• 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego;
• 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy


Kontakt

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Urszula Ostaszkiewicz - tel. 22 69 73 106.


Wadium

Nie dotyczy


Miejsce i termin składania ofert

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”
ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa - sekretariat do dnia 21-09-2018 do godz. 12:00


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

C - Cena brutto 60% Max 60
P- Prezentacja 29% Max 29
T – termin realizacji dla przeprowadzenia audytu i termin opracowania polityki i procedur bezpieczeństwa danych medycznych 11% Max 11


Termin związania ofertą

30


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

nie dotyczy


Załączniki