Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2017-08-04

Data składania wniosków: 2017-08-16

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 538178-N-2017

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Dostawa artykułów czystościowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów czystościowych do Szpitala na zasadach określonych niniejszą SIWZ. Szczegółowy opis i wymagania dla zamawianego asortymentu zawiera formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ).Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona ponizej


CPV

33771000-5


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Górska - tel. 22 69-73-107


Wadium

Nie wymagane


Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 10:00, do dnia 16.08.2017 r.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100%


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki