Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-10-17

Data składania wniosków: 2018-11-26

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2018/S200-454717

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: 1-04-2019 do 31-03-2022 r.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego spr nr P/22/UBEZPIECZENIA/2018

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego "Inflancka" im.Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (2 Pakiety),w zakresie:
Dla Pakietu 1
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Dla Pakietu 2
Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnejPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

dla Pakietu 1
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
dla Pakietu 2
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
• Anna Górska – Dział Zamówień Publicznych Szpitala Specjalistycznego "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, e-mail: zp@inflancka.pl - w sprawach procedury przetargowej;
• Anna Jurek - pracownik Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego „MERYDIAN” S.A. Łódź, ul. Piotrkowska 233, fax (42) 637 – 77 – 99, e-mail: a.jurek@merydian.pl - w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia;


Wadium

1. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich:
1.1 dla Pakietu 1 w wysokości – 900 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100);
1.2 dla Pakietu 2 w wysokości – 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 90%
Zakres ubezpieczenia 10%


Termin związania ofertą

60 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

1 Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 50% zamówienia podstawowego.


Załączniki