Dane zamawiającego:

Urząd Gminy Masłowice

Adres:

ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
województwo Łódzkie
Kontakt:

e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl
tel: (44) 787 46 16
fax: (44) 787 46 15Data publikacji: 2015-07-03

Data składania wniosków: 2015-07-21

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 99173-2015 z dn. 03.07.2015 r.

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.przetargi.ipzp.pl/ug-maslowice

Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2015 r.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowosci Kraszewice

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika szerokości 1,5 mb z kostki betonowej szarej grubości 6 cm ograniczonego projektowanym krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm od strony jezdni, które należy dołożyć w brakującym miejscu, oraz obrzeżem betonowym 6x30x100 cm od strony istniejących działek.
Ponadto przewidziano remont zjazdów na posesję z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm do granicy pasa drogowego o szerokości zgodnej z rysunkiem. Ubytki powstałe przy krawędzi jezdni podczas układania krawężnika należy uzupełnić masą mineralno bitumiczną.
Całkowita powierzchnia projektowanego chodnika to 362 m2 natomiast zjazdów ok. 218 m2.. Długość projektowanego chodnika: 353 mb.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
- dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ);
- szczegółową specyfikacją techniczną (załącznik nr 3 do SIWZ);
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
- złożoną ofertą;
- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,
- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane,
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież,
- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

2.1 Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe czy nazwy producentów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały określone w dokumentacji, wymienione z nazwy, pochodzące od konkretnych producentów lub opisane w sposób wskazujący jednoznacznie na producenta, markę, typ itp. określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia i materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.
Uwaga
Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa (załączniki 2 do SIWZ) i szczegółowa specyfikacja techniczna (załącznik nr 3 SIWZ).
Przedmiar robót załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako załącznik, pełni wyłącznie funkcję pomocniczą (załącznik nr, 4 do SIWZ). Jeżeli przedmiar robót w pozycji podstawa, posiada podstawę wyceny, należy ją traktować pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Dostępna do dnia 21.07.2015 r. do godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, pokój nr 4, w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30.


CPV

45.23.00.00-8


Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ).
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponowanie, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 10 do SIWZ) oraz złoży podpisane oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór - załącznik nr 8 do SIWZ)
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ).
5) sytuacji ekonomicznej i finansowe:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie ubezpieczenia OC, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 2, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Urząd Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, Tel./Fax: (44) 787-46-16 lub (44) 787-46-25, D. Sambor, w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30.


Wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych zł 00/100 gr.).


Miejsce i termin składania ofert

Do dnia 21.07.2015 r. do godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice,pokój nr 1 /sekretariat/ w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena ryczałtowa brutto - 95 %,
Okres udzielonej gwarancji - 5 %.


Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających


Załączniki