Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2017-08-01

Data składania wniosków: 2017-08-10

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 562188-N-2017

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Dostawa systemów implantacyjnych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzeń statystyki narządu rodnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów implantacyjnych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzeń statystyki narządu rodnego. Szczegółowy wykaz zamawianych produktów zawiera formularz
asortymentowo – cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ).Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami)


CPV

33184100-4


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy


Kontakt

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-189 Warszawa,
ul. Inflancka 6.


Wadium

nie dotyczy


Miejsce i termin składania ofert

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-189 Warszawa,
ul. Inflancka 6. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 1000 do dnia 10 sierpnia 2017 r.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

zgodnie z SIWZ


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

nie dotyczy


Załączniki