Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-10-12

Data składania wniosków: 2018-10-22

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: ogłoszenie nr 635843-N-2018

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019r

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Dostawa środków dezynfekcyjnych P/21/DEZYNFEKCJA2/2018

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków dezynfekcyjnych w podziale
na następujące części:

Część 1 – Preparaty do dezynfekcji obszarów specjalnych
Część 2 – Preparaty do dezynfekcji rąk,skóry i gojenia ran.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Urszula Ostaszkiewicz - tel. 22 69-73-106


Wadium

Nie dotyczy


Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 10:00 do
dnia 22.10.2018 r.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena 100%


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki