Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39Data publikacji: 2018-09-21

Data składania wniosków: 2018-10-09

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 620401-N2018

Rodzaj przetargu: nieograniczony

Adres strony internetowej na której udostępniony jest SIWZ: www.ipzp.pl

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Tak

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie


Dostawa systemów implantacyjnych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego , spr. nr P/17/SIATKI/2018

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemów implantacyjnych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz do leczenia zaburzeń statystyki narządu rodnego:
Część 1 – Jałowe zestawy do korekcji cystocele i rectocele;
Część 2 – siatka uroginekologiczna;
Część 3 – Systemy do leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego;
Część 4 – zszywacz jednorazowy do technik laparoskopowych;
Część 5 – Sterylne taśmy i systemy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet I;
Część 6 – Sterylne taśmy i systemy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet II.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)


Specyfikacja

Zamieszczona poniżej


CPV

33184100-4 – implanty chirurgiczne


Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ


Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy


Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


Kontakt

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Górska – tel. (22) 69 73 107


Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala do godziny 10:00 do dnia 9 października 2018 r.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 100%


Termin związania ofertą

30 dni


Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie dotyczy


Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie dotyczy


Załączniki